దళితుల భూములు తీసుకోవద్దు..

kvps-press-statement-30.09