యువకళావాహిని ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతికబంధు శ్రీ సారిపల్లి కొండలరావు సారధ్యంలో “ఆత్రేయ నాటక ప్రస్థానం”

Aatreya Invitation copy