యువకళావాహిని ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతికబంధు శ్రీ సారిపల్లి కొండలరావు సారధ్యంలో “నాలో నీలో గజల్‌ శ్రీనివాస్‌”

Ghazal Invi copy