కల్బుర్గి హత్యకు నిరసనగా…

సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న పోస్ట్‌లను సోషల్ పల్స్ క్రింద ప్రచురిస్తున్నాం.

-ఎడిటర్, తెలుగు గ్లోబల్.కామ్

One 4th_Crown_Janasaahithi_3-9-15.pmdOne 4th_Crown_Janasaahithi_3-9-15.pmd